Loading...

[Sale] Welcome Matrix Dice (01 Jul - 03 Jul)

Gold&Diamond &Clover in SALE ! Bonus Up to 50% !

Condition:
Hot Diamond Bonus !
1.99$ : 22 => 24 diamonds (Get more 10%)
3.99$ : 44 => 48 diamonds (Get more 10%)
7.99$ : 88 => 104 diamonds (Get more 20%)
19.99$ : 220 => 286 diamonds (Get more 30%)
39.99$ : 440 => 616 diamonds (Get more 40%)
79.99$ : 880 => 1320 diamonds (Get more 50%)

Hot Gold Bonus !
10 diamonds: 10,000 => 11,000 gold (Get more 10%)
20 diamonds: 20,000 => 22,000 gold (Get more 10%)
50 diamonds: 50,000 => 60,000 gold (Get more 20%)
100 diamonds: 100,000 => 130,000 gold (Get more 30%)
300 diamonds: 300,000 => 420,000 gold (Get more 40%)
500 diamonds: 500,000 => 750,000 gold (Get more 50%)

Hot Clover Bonus !
5 diamonds: 5 => 6 clovers (Get more 10%)
10 diamonds: 10 => 12 clovers (Get more 10%)
20 diamonds: 20 => 24 clovers (Get more 20%)
40 diamonds: 40 => 52 clovers (Get more 30%)
75 diamonds: 75 => 105 clovers (Get more 40%)
100 diamonds: 100 => 150 clovers (Get more 50%)

Let’s Be Rich and Get the Rewards !!

Special: You still can get Arian Beach Girl S,S+ by Fixed Combination in this event period. (but you will not receive diamonds as a reward as the previous event)

Period : 01 Jul 15:00 - 03 Jul 15:00

[Sale] Selamat Datang MATRIX Dice 
SALE Gold & Diamond & Clover ! Bonus s.d 50% !

Syarat:
Hot Diamond Bonus !
$1.99 : 22 => 24 diamonds (Dapatkan +10%)
$3.99 : 44 => 48 diamonds (Dapatkan +10%)
$7.99 : 88 => 104 diamonds (Dapatkan +20%)
$19.99 : 220 => 286 diamonds (Dapatkan +30%)
$39.99 : 440 => 616 diamonds (Dapatkan +40%)
$79.99 : 880 => 1320 diamonds (Dapatkan +50%)

Hot Gold Bonus !
10 diamonds: 10,000 => 11,000 gold (Dapatkan +10%)
20 diamonds: 20,000 => 22,000 gold (Dapatkan +10%)
50 diamonds: 50,000 => 60,000 gold (Dapatkan +20%)
100 diamonds: 100,000 => 130,000 gold (Dapatkan +30%)
300 diamonds: 300,000 => 420,000 gold (Dapatkan +40%)
500 diamonds: 500,000 => 750,000 gold (Dapatkan +50%)

Hot Clover Bonus !
5 diamonds: 5 => 6 clovers (Dapatkan +10%)
10 diamonds: 10 => 12 clovers (Dapatkan +10%)
20 diamonds: 20 => 24 clovers (Dapatkan +20%)
40 diamonds: 40 => 52 clovers (Dapatkan +30%)
75 diamonds: 75 => 105 clovers (Dapatkan +40%)
100 diamonds: 100 => 150 clovers (Dapatkan +50%)

Ayo jadi Kaya dan dapatkan Hadiahnya !!

Spesial: Kamu masih bisa mendapatkan Arian Beach Girl S,S+ dengan Fixed Combination di periode event ini. (tapi kamu tidak akan mendapatkan hadiah diamond seperti di event sebelumnya)

Periode : 01 Jul 15:00 - 03 Jul 15:00

[Sale] ต้อนรับลูกเต๋าแมทริกซ์
SALE! 3 ไอเทมฮอต เพชร & ทอง &โคลเวอร์! โบนัสเพิ่มสูงสุด 50%!

เงื่อนไข:
เพชร
1.99$ : 22 => 24 เพชร (รับเพิ่ม 10%)
3.99$ : 44 => 48 เพชร (รับเพิ่ม 10%)
7.99$ : 88 => 104 เพชร (รับเพิ่ม 20%)
19.99$ : 220 => 286 เพชร (รับเพิ่ม 30%)
39.99$ : 440 => 616 เพชร (รับเพิ่ม 40%)
79.99$ : 880 => 1320 เพชร (รับเพิ่ม 50%)

ทอง
10 เพชร: 10,000 => 11,000 ทอง (รับเพิ่ม 10%)
20 เพชร: 20,000 => 22,000 ทอง (รับเพิ่ม 10%)
50 เพชร: 50,000 => 60,000 ทอง (รับเพิ่ม 20%)
100 เพชร: 100,000 => 130,000 ทอง (รับเพิ่ม 30%)  
300 เพชร: 300,000 => 420,000 ทอง (รับเพิ่ม 40%) 
500 เพชร: 500,000 => 750,000 ทอง (รับเพิ่ม 50%) 

โคลเวอร์
5 เพชร: 5 => 6 โคลเวอร์ (รับเพิ่ม 10%)
10 เพชร: 10 => 12 โคลเวอร์ (รับเพิ่ม 10%)
20 เพชร: 20 => 24 โคลเวอร์ (รับเพิ่ม 20%)
40 เพชร: 40 => 52 โคลเวอร์ (รับเพิ่ม 30%)
75 เพชร: 75 => 105 โคลเวอร์ (รับเพิ่ม 40%)
100 เพชร: 100 => 150 โคลเวอร์ (รับเพิ่ม 50%)

มารวย และรับของรางวัลเพิ่มไปด้วยกันกับโปรโมชั่นฮอตครั้งนี้!

พิเศษ: ยังสามารถรับเอเรียน ชุดว่ายน้ำ S, S+ ได้จาก Fixed Combination! ในช่วงอีเว้นท์นี้ (แต่จะไม่ได้รับรางวัลเพชรตามเงื่อนไขกิจกรรมเก่า)

ระยะเวลากิจกรรม: 01ก.ค. 15:00น.-03ก.ค. 15:00น.
Previous
Next Post »
Loading...