Loading...

[Event] Play & Win Chance to Get S Pendant ! (21 Jul - 24 Jul)

Play Everyday! Get Everyday!

Condition:
Round 1 : 5,000 Gold
Round 3 : 10 Diamonds
Round 5 :  A+ ~ S Pendant

Win Completion Rewards (1time/Completion)
Condition:
-Win Triple Completion Get 10,000 Gold
-Win Line Completion Get 10 Diamonds
-Win Tourism Completion Get A+~S Pendant

Tip:  Get New Colorful Pendants easier with these rewards!

Period: 21 Jul 15:00 - 24 Jul 15:00

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะเกมวันนี้ โอกาสได้จี้เครื่องราง S!

เล่นทุกวัน! ได้ทุกวัน!

เงื่อนไข:
รอบ 1: 5,000 ทอง
รอบ 3: 10 เพชร
รอบ 5: จี้เครื่องราง A+ ~ S

รางวัลเล่นเกมชนะวิคตอรี (1 ครั้ง/ วิคตอรี)
เงื่อนไข:
ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี   ได้รับ 10,000 ทอง
ชนะแบบไลน์วิคตอรี   ได้รับ 10 เพชร
ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี   ได้รับ จี้เครื่องราง A+ ~ S

Tip: ได้จี้เครื่องรางหลากสีอันใหม่ได้ง่ายขึ้นจากรางวัลเหล่านี้!

ระยะเวลา: 21 ก.ค. 15:00 - 24 ก.ค. 15:00
Previous
Next Post »
Loading...