Loading...

[Update] Be Dice Control Master With The Colorful Top

Let’s get chance to win !
The Colorful Top S+ Ability: When purchase Odd/Even item, Add more chance to use it 3 times!
The Colorful Top S  Ability: When purchase Odd/Even item, Add more chance to use it 2 times!

Pendant Effect:
<Step 1>
Buy Odd/Even item before starting Game
<Step 2>
- Increase chance +3 automatically Ood/Even times  for The Colorful Top S+
- Increase chance +2 automatically Ood/Even times  for The Colorful Top S

Period : 5 June 16:00 - 9 June 15:00

โอกาสแห่งชัยชนะมาถึงแล้ว !
ความสามารถของ ลูกข่างหลากสีทรงพลัง S+ : ได้ไอเทมเต๋าคู่/คี่ เพิ่มอีก 3 ครั้ง ถ้าซื้อก่อนเข้าเกม
ความสามารถของ ลูกข่างหลากสีทรงพลัง S : ได้ไอเทมเต๋าคู่/คี่ เพิ่มอีก 2 ครั้ง ถ้าซื้อก่อนเข้าเกม

เอฟเฟคของจี้เครื่องราง : 
<ขั้นที่ 1>
ซื้อไอเทมคู่/ คี่ ก่อนเข้าเล่นเกม
<ขั้นที่ 2>
- เพิ่มคู่/คี่อีก 3 ครั้งอัตโนมัติ สำหรับจี้เครื่องรางลูกข่างหลากสีจอมพลัง S+
- เพิ่มคู่/คี่อีก 2 ครั้งอัตโนมัติ สำหรับจี้เครื่องรางลูกข่างหลากสีจอมพลัง S

มาเพิ่มโอกาส ลุ้นสนุกไปด้วยกัน !

ระยะเวลากิจกรรม: 5 มิ.ย.16:00น. - 9 มิ.ย. 15:00น.
Previous
Next Post »
Loading...