Loading...

[Event] Play Bonus with Time Attack (5 June - 9 June)

Just Play 6 Rounds in a day, Get a lot of Rewards
Play Round Schedule : (GMT+7)

Day Time : 11:00 ~ 14:00
Night Time : 19:00 ~ 22:00

Condition:
Round 1: 5 Diamonds
Round 2: 10,000 Gold
Round 3: Premium Pendant Gatcha

Weekend Special Round 3 on Saturday
Round 1: 5 Diamonds
Round 2: 10,000 Gold
Round 3: A+~S Premium Pendant Ticket (+1)

Weekend Special Round 3 on Sunday
Round 1: 5 Diamonds
Round 2: 10,000 Gold
Round 3: A~S Premium Pendant Ticket (+1)

*You can attend Daytime also, Nightime (can get reward twice in one day)
*If you play not in time attack schedule, you can’t receive reward

Period : 5 June 16:00 - 9 June 15:00

เพียงแค่เล่น6รอบต่อวัน  ก็รับของรางวัลมากมายได้ง่ายๆ
ตารางเวลาเล่นในช่วงเวลาสุดพิเศษ :

เวลากลางวัน: 11:00 ~ 14:00
เวลากลางคืน : 19:00 ~ 22:00

เงื่อนไข:
รอบ 1: 5 เพชร
รอบ 2: 10,000 ทอง
รอบ 3: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม

รางวัลพิเศษรอบ 3 ในวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันเสาร์
รอบ 1: 5 เพชร
รอบ 2: 10,000 ทอง
รอบ 3: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S  (+1)

รางวัลพิเศษรอบ 3 ในวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์
รอบ 1: 5 เพชร
รอบ 2: 10,000 ทอง
รอบ 3: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S  (+1)

*สามารถเข้าเล่นได้ทั้งสองช่วงเวลา ในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน (ได้รับรางวัลถึงสองครั้งในหนึ่งวัน)
*ถ้าไม่เล่นในช่วงเวลาพิเศษ จะไม่ได้รับของรางวัลเหล่านี้

ระยะเวลากิจกรรม: 5 มิ.ย.16:00น. - 9 มิ.ย. 15:00น.
Previous
Next Post »
Loading...